เข้าเช็คชื่อ ของ disk แต่ละลูก

ls -l /dev/disk/by-uuid

[root@103-7-57-5 disk2]# ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 84ffdbab-2064-42d4-8a26-9810f5f166d6 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 b8249d4d-204a-486b-a4c8-cf1c0fd413fe -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 c0351f7a-c09f-4b9e-9632-fd122652b9ac -> ../../sda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 de715459-2657-4b40-a4a9-532cc8693825 -> ../../sda2

copy uuid ของ hdd ลูกที่ต้องการไว้ 

เข้าไฟล์ 
nano /etc/fstab

ใส่ uuid ที่ได้มา เช่น เม้า  sda2 ไปที่ folder admin_backups

UUID=de715459-2657-4b40-a4a9-532cc8693825 /home/admin/admin_backups/ ext4 defaults 0 0

Leave a Reply