สวัสดีครับ หลายท่านคงเคยเจอปัญหาเข้า 2222 ไม่ได้เพราะโดนบล็อคพอร์ตวันนี้มาสอนเปิดใช้งานง่ายๆครับ

 

cd /usr/local/directadmin/data/templates

cp virtual_host2.conf custom/

เข้าไปแก้ไขไฟล์
nano custom/virtual_host2.conf

เพิ่ม
<VirtualHost |IP|:80>
   ServerName cp.|DOMAIN|
   ProxyRequests Off
   ProxyPass / http://|IP|:2222/
   ProxyPassReverse / http://|IP|:2222/
</VirtualHost>

เพิ่มเสร็จ Save ได้เลย
cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
echo "cp=|IP|" >> custom/dns_a.conf


เข้าไฟล์
nano  /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

ใส่
check_referer=0
echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

service directadmin restart 

service httpd restart 

Leave a Reply